General Conditions of Carriage

Na temelju članka 4 stavak 1 t. 26 i članka 41 stavak 1 podstavak 4 Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ 82/13) Prokuristi Autotrans d.d. Vedran Tomičić dipl.oec i Domagoj Crnčić oec. dana 01 veljače 2018 godine donose slijedeće

OPĆE UVJETE PREVOZA

I OPĆE ODREDBE

PRIJEVOZNIK je Autotrans d.d., Cres, Šetalište 20. travnja 18
PUTNIK je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu
PRIJEVOZ U UNUTARNJEM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz na teritoriju Republike Hrvatske
PRIJEVOZ UNUTAR EUROPSKE UNIJE je prijevoz između dvije ili više zemalja članica Europske unije (dalje u tekstu: EU) uključujući i Švicarsku konfederaciju
PRIJEVOZ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz između zemlje članice EU i zemlje izvan EU
VOZILO je autobus i vozilo sa najmanje devet sjedala, uključujući sjedalo vozača, a koji su namijenjeni isključivo prijevozu putnika
VOZNA KARTA je dokument s kojim putnik ostvaruje pravo na prijevoz kod prijevoznika pod uvjetima utvrđenim ovim općim uvjetima prijevoza

Članak 1.
Ovim Općim uvjetima prijevoza utvrđuju se međusobni odnosi prijevoznika i putnika koji koriste usluge prijevoznika u javnom cestovnom prijevozu i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putniku i njegovoj prtljazi.

II UGOVOR O PRIJEVOZU

Članak 2.
Ugovorom o prijevozu prijevoznik se obvezuje sigurno prevesti putnika i njegovu prtljagu prema ugovorenoj relaciji po objavljenom voznom redu, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti naknadu za prijevoz.
Ugovor o prijevozu može se sklopiti i između prijevoznika i naručitelja prijevoza, u kojem slučaju naručitelj prijevoza preuzima obvezu plaćanja naknade za prijevoz.
Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se voznom kartom.

Članak 3.
Vozna karta sadrži naziv prijevoznika, datum, vrijeme, relaciju i cijenu prijevoza.
Vozna karta se prodaje na ovlaštenim prodajnim mjestima prijevoznika, putem interneta i u vozilima prijevoznika.
Vozna karta može biti ispisana kompjuterski ili ručno.

Članak 4.
Terminskom voznom kartom putnik ostvaruje pravo na prijevoz unutar određenog vremenskog razdoblja, a može se izdati za točno određeni broj vožnji ili može biti izdana za neograničen broj vožnji na određenoj relaciji.
Terminska vozna karta sadrži ime i prezime putnika, fotografiju i oznaku kategorije putnika, a ukoliko je riječ o ČIP kartici tada u sebi sadrži i sve ostale podatke nužne za neometano ostvarivanje prava na prijevoz.
Vrsta terminske vozne karte u zavisnosti je o kategoriji putnika (osnovnoškolac, srednjoškolac, student, radnik ili umirovljenik) i području prometovanja, a njena izrada se naplaćuje prema važećem cjeniku prijevoznika.

Članak 5.
Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju, odnosno vožnju u jednom smjeru i obvezuje prijevoznika za određeni datum, vrijeme i relaciju prijevoza kako je naznačeno na istoj.
Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu za prijevoz na relacijama koje kao takve odredi prijevoznik.
Povratna vozna karta omogućuje putniku prijevoz u polasku i povratku na unaprijed utvrđenoj relaciji, a obvezuje prijevoznika za određeni datum i vrijeme polaska kako je naznačeno na istoj i to isključivo za prijevoz u polasku, dok je datum i vrijeme prijevoza u povratku putnik dužan potvrditi kupnjom rezervacije.
Osnova za izračun cijene povratne vozne karte je dvostruka cijena vozne karte u jednom smjeru sukladno relaciji prijevoza, umanjeno za visinu popusta prema unaprijed određenim komercijalnim povlasticama prijevoznika.
Na povratnoj voznoj karti naznačeno je vrijeme važenja koje se računa od dana započetog prijevoza, i ista se ne može koristiti nakon proteka roka važenja.
Povratne vozne karte vrijede na linijama prijevoznika i u iznimnim situacijama na linijama drugih prijevoznika ukoliko postoji dogovor između prijevoznika.
Prijevoznik može pojedinoj kategoriji putnika ili svim putnicima na pojedinoj relaciji neke linije odobriti komercijalne povlastice koje se ostvaruju prilikom kupnje vozne karte, uz napomenu da se iste ne mogu međusobno pribrajati.

Članak 6.
Izmjenu termina polaska naznačenog na voznoj karti moguće je izvršiti ukoliko putnik zahtjev postavi prometnom uredu ili drugoj ovlaštenoj osobi prijevoznika i to najkasnije 2 sata prije početka putovanja u unutarnjem linijskom prijevozu odnosno 6 sati prije početka putovanja u međunarodnom linijskom prijevozu i prijevozu unutar EU. U tom slučaju, putnik je dužan za dan prijevoza platiti novu rezervaciju i kolodvorsku uslugu.

Članak 7.
Putnik može pred rezervirati mjesto u vozilu osobno na ovlaštenim prodajnim mjestima prijevoznika, telefonom na broj info centra 072 660 660 ili broj prodajnog mjesta te e-mail-om info centra info@autotrans.hr ili ovlaštenog prodajnog mjesta.
Predrezervacija obvezuje prijevoznika samo ukoliko putnik kupi voznu kartu i/ili rezervaciju najkasnije 6 sati prije početka putovanja u međunarodnom linijskom prijevozu i prijevozu unutar EU, odnosno 2 sata u unutarnjem linijskom prijevozu.
Ako putnik u roku iz stavka 2. ovog članka ne kupi voznu kartu prodajno mjesto ima pravo prodati rezervaciju drugom putniku, a prethodni putnik gubi pravo na rezervirano sjedište kao i traženje odštete od prijevoznika.
Prijevoznik zadržava pravo na pojedinim linijama izmijeniti broj sjedala koje je navedeno na rezervaciji, pri čemu se obvezuje uvijek osigurati putniku sjedalo sa važećom rezervacijom.
Rezervacija se ne izdaje bez kupljene vozne karte osim u slučaju kada putnik posjeduje važeću povratnu ili terminsku voznu kartu.
Naknada za rezervaciju mjesta naplaćuje se prema važećem cjeniku prijevoznika odnosno ovlaštenog prodajnog mjesta.

Članak 8.
Prijevoznik će putniku na njegov zahtjev izdati potvrdu o cijeni vozne karte za zatraženu relaciju na kojoj prijevoznik obavlja prijevoz.
Potvrda o cijeni vozne karte se izdaje na ovlaštenim prodajnim mjestima (tu su isključena vozila) i naplaćuje prema važećem cjeniku prijevoznika.

III POVRAT NAKNADE ZA PRIJEVOZ

Članak 9.
Prijevoznik se obvezuje vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 10% na ime manipulativnih troškova, ako putnik odustane od prijevoza i podnese zahtjev prijevozniku i to:
– u unutarnjem linijskom prijevozu najkasnije 2 sata prije početka putovanja
– u međunarodnom linijskom prijevozu i prijevozu unutar EU najkasnije 6 sati prije početka putovanja.
Putnik iz stavka 1 ovog članka nema pravo na povrat novca uplaćenog za kolodvorsku uslugu i rezervaciju.
Ukoliko putnik prijevozniku podnese zahtjev za povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte u roku važenja iste, prijevoznik će od plaćene cijene povratne vozne karte, ne računajući iznos uplaćen na ime rezervacije i kolodvorskih usluga, odbiti cijenu prijevoza u jednom pravcu sa odgovarajućom komercijalnom povlasticom i 10% na ime manipulativnih troškova te će razliku isplatiti putniku.
Rok važenja povratne vozne karte računa se od dana započetog prijevoza.
Prilikom izračuna iznosa za povrat, isti se zaokružuje na cijeli broj prema uvriježenim pravilima zaokruživanja.
Članak 10.
Za izgubljenu, oštećenu ili uništenu voznu kartu kao i voznu kartu koja je otkazana poslije vremena navedenog u članku 9. stavak 1 ovih općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća.
Putnik koji je svojom krivnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika, a ne prijevoznikom za kojeg je kupio voznu kartu nema pravo povrata plaćenog iznosa vrijednosti vozne karte.

Članak 11.
Ako putnik kupi terminsku voznu kartu pa istu otkaže, može od prijevoznika zahtijevati povrat naknade.
a) Terminska vozna karta za neograničen broj vožnji u određenom vremenskom razdoblju
Ako je povrat terminske vozne karte zatražen prije početka razdoblja važenja za koje je ista kupljena, vratit će se uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova.
Ako je povrat terminske vozne karte zatražen tijekom razdoblja važenja iste, dakle vozna karta je djelomično iskorištena, vratiti će se iznos umanjen za broj iskorištenih dana po cijeni kupljene vozne karte od dana otkaza putovanja (ne ubrajajući subote, nedjelje i blagdane) i 10 % na ime manipulativnih troškova.
Zahtjev za povratom odobrava se isključivo za period od najmanje pet uzastopnih dana, ne ubrajajući subote, nedjelje i blagdane, za što je potrebno priložiti odgovarajuću potvrdu.
Zahtjev za opravdanim povratom (bolest, korištenje godišnjeg odmora i sl.) dijela novčanog iznosa zbog neiskorištene terminske vozne karte može se podnijeti najkasnije 5 dana nakon proteka razdoblja važenja iste te je potrebno priložiti liječničku potvrdu, potvrdu o korištenju godišnjeg odmora ili drugi dokaz o nemogućnosti korištenja terminske vozne karte.
Ukoliko je terminska vozna karta kupljena unutar razdoblja važenja iste, nije moguće ostvariti povrat neiskorištenog dijela za dane koji su prethodili kupnji.
b) Terminska vozna karta za točno određeni broj vožnji
Ako je povrat terminske vozne karte zatražen prije početka razdoblja važenja za koje je ista kupljena, vratit će se uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime manipulativnih troškova.
Ako je povrat terminske vozne karte zatražen tijekom razdoblja važenja iste, dakle vozna karta je djelomično iskorištena, vratiti će se iznos umanjen za broj iskorištenih vožnji (kupona) po cijeni kupljene vozne karte od dana otkaza putovanja i 10% na ime manipulativnih troškova.
Zahtjev za povratom dijela novčanog iznosa zbog neiskorištene terminske vozne karte može se podnijeti u toku razdoblja važenja iste.

Članak 12.
U slučaju oštećenja terminske vozne karte, putnik će, uz naknadu u visini vrijednosti nove terminske vozne karte, zamijeniti oštećenu terminsku voznu kartu novom, koja će važiti do datuma važenja prethodne terminske vozne karte.
U slučaju gubitka terminske vozne karte, isti se odmah prijavljuje ovlaštenom prodajnom mjestu prijevoznika.
Izrada nove terminske karte naplaćuje se prema važećem cjeniku.

Članak 13.
Povrat naknade za prijevoz vrši se na osnovu cjelovite i neoštećene vozne karte na prodajnom mjestu gdje je vozna karta kupljena odnosno na jednom od prodajnih mjesta navedenih na internet stranici Autotrans-a www.autotrans.hr ukoliko je vozna karta kupljena u vozilu prijevoznika.
Izuzetak od stavka 1 ovog članka su vozne karte kupljene na prodajnim mjestima također navedenim na internet stranici Autotrans-a www.autotrans.hr za koje je moguće povrat naknade za prijevoz zatražiti na bilo kojem od prodajnih mjesta navedenih na spomenutim internet stranicama.
Za vozne karte kupljene u vozilima prijevoznika moguće je podnijeti pisani Zahtjev za povrat naknade za prijevoz obrazac kojeg se nalazi na stranici Promjena termina i povrat naknade te se isti upućuje na adresu prijevoznika Autotrans d.d., p.p. 288, 51000 Rijeka.
Prodajno osoblje ovlaštenog prodajnog mjesta može izvršiti povrat naknade za prijevoz uz uvjet da je voznu kartu ovjerila ovlaštena osoba prijevoznika.
Za terminske vozne karte zahtjev za povratom naknade za prijevoz podnosi se pisanim putem na adresu prijevoznika navedenu u stavku 3 ovog članka ili na jednom od prodajnih mjesta navedenih u stavku 1 ovog članka, odnosno na e-mail adresu: reklamacije@autotrans.hr.
Uz pisani zahtjev za povrat iz stavka 3 i stavka 5 ovog članka prilaže se original vozne karte. Pisani zahtjevi bez priloga neće se uzimati u obradu.
Ukoliko je zahtjev za povrat naknade za prijevoz podnesen u pisanom obliku, tada se povrat isplaćuje isključivo na račun koji je naveden u istome.

IV OBVEZE PUTNIKA

Članak 14.
Putnik je dužan provjeriti sve elemente vozne karte u trenutku kada je zaprimi i odmah prijaviti utvrđene greške prodajnom osoblju.
Ukoliko putnik ne informira na vrijeme prijevoznika o greški, vozna karta smatrat će se ispravnom.

Članak 15.
Prijevoznik zadržava pravo ne izdati voznu kartu i odbiti primiti na prijevoz putnike koji svojim ponašanjem nanose štetu imovini prijevoznika te uznemiravaju ostale putnike ili vozno osoblje.

Članak 16.
Putnik je obvezan brinuti se da na polasku na autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu uđe u vozilo koje prometuje na liniji i da na svom završnom autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu izađe iz vozila.
Putnik može ući ili izaći iz vozila samo na autobusnom kolodvoru odnosno stajalištu koje je predviđeno po voznom redu.
Putnik se treba brinuti da otputuje prijevoznikom označenim na voznoj karti.
Putnik je obvezan brinuti se da dođe na početno stajalište najmanje 10 minuta prije polaska. U slučaju kašnjenja putnika, prijevoznik nema nikakve obaveze prema putniku.
Ako su za vrijeme trajanja prijevoza određena kratka zadržavanja zbog korištenja toaleta i/ili osvježenja, putnik je dužan vratiti se u vozilo unutar vremena određenog za zadržavanje.
Prijevoznik nije dužan zadržavati vozilo i čekati putnika koji ne poštuje vrijeme određeno za zadržavanje vozila iz prethodnog stavka ovog članka.
Prijevoznik u cijelosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika iz stavka 5 i 6 ovog članka.
Članak 17.
Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog prijevoza te je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika, koja se identificira službenom iskaznicom kontrolora.
Ukoliko putnik koristi voznu kartu sa komercijalnom povlasticom, mora dokazati svoj identitet osobnom ispravom ili drugim odgovarajućim dokumentom (npr. a-student iskaznicom).
Ako putnik tijekom prijevoza ošteti, izgubi ili na bilo koji način ostane bez vozne karte, koristi nevažeću ili neispravnu voznu kartu, obvezan je voznom odnosno kontrolnom osoblju platiti kaznu u iznosu od 50,00 kn i punu cijenu vozne karte za relaciju na kojoj putuje.
Putnik koji odbije platiti kaznu i punu cijenu vozne karte zbog neposjedovanja odgovarajuće vozne karte isključuje se iz prijevoza, na prvom za to adekvatnom mjestu na kojem se vozilo može zaustaviti a da pri tome ne ugrožava druge sudionike u cestovnom prometu.

Članak 18.
Prijevoznik ima pravo odbiti izdati ili osigurati rezervaciju, izdati voznu kartu ili na drugi način osigurati voznu kartu ili primiti u vozilo osobu sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću u slučaju potrebe zadovoljavanja važećih sigurnosnih zahtjeva utvrđenih normama međunarodnog prava, prava Zajednice ili nacionalnog prava ili zbog zadovoljavanja zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koje utvrde nadležna tijela te u slučaju kada projekt vozila ili infrastrukture autobusnih kolodvora ili autobusnih stajališta fizički onemogućuje ukrcavanja, iskrcavanje ili prijevoz osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću na siguran i praktično izvediv način.

Članak 19.
Za vrijeme prijevoza vozno i kontrolno osoblje prijevoznika može isključiti iz prijevoza putnika:
– ako narušava red i mir u vozilu
– ako ugrožava sigurnost prometa
– ako ometa rad voznog osoblja
– ako ometa rad kontrolnog osoblja
– ako se nepristojno odnosi prema putnicima i/ili voznom osoblju.
U isto vrijeme kada se putnik isključi iz prijevoza vozno osoblje mu uručuje i prtljagu. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat iznosa naknade vozne karte od mjesta isključenja do završnog autobusnog kolodvora odnosno stajališta putnika.
Članak 20.
Ako putnik namjerno ili zbog krajnje nepažnje onečisti autobus, obvezan je platiti čišćenje autobusa u visini stvarnih troškova.
Putnik je obvezan naknaditi štetu prijevozniku koju je prouzročio svojom krivnjom.

Članak 21.
Putnik je za vrijeme trajanja vožnje, na sjedalima na kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi, dužan koristiti pojas sukladno odredbama važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
Sve eventualne posljedice u slučaju štetnog događaja zbog ne pridržavanja odredbi iz stavka 1 ovog članka snosi putnik.
Putnik se za vrijeme vožnje ne smije kretati vozilom niti se dizati sa sjedala dok se vozilo ne zaustavi radi iskrcavanja putnika.

Članak 22.
U međunarodnom prijevozu i prijevozu unutar EU putnik je dužan pridržavati se propisa drugih zemalja koja se odnose na prijevoz, ulazne i izlazne dokumente (putovnicu, vizu, novac potreban za boravak u nekoj državi i sl.) kao i drugih propisa vezanih za carinu, porezna tijela i druga upravna tijela kako u vezi s njim osobno tako i u vezi s putničkom i ručnom prtljagom.
Prijevoznik u cijelosti otklanja odgovornost za štetu temeljem odštetnog zahtjeva putnika, a koji nastane kao posljedica propusta putnika iz stavka 1 ovog članka.

V. INFORMIRANJE I PRIGOVORI

Članak 23.
Putnik koji želi primati potrebne informacije o točno utvrđenom putovanju tijekom njegova trajanja dužan je prilikom sklapanja ugovora o prijevozu prijevozniku ili autobusnom kolodvoru ostaviti kontakt na koji je moguće takve informacije pružati.
Ostale informacije putnicima daju se putem internet stranica prijevoznika i putem autobusnih kolodvora.

Članak 24.
Putnik ima pravo podnijeti pisani prigovor prijevozniku najkasnije 90 dana od datuma kada je obavljen ili je trebao biti obavljen prijevoz.
Prigovor iz stavka 1. ovog članka, obrazac kojeg se nalazi na internet stranici prijevoznika, dostavlja se isključivo u pisanom obliku na adresu prijevoznika: Autotrans d.d., p.p. 288, 51000 Rijeka ili putem e-mail-a: reklamacije@autotrans.hr pri čemu se uz isti obavezno treba priložiti i originalni primjerak vozne karte, osim u slučaju kada se radi o voznoj karti kupljenoj putem interneta kada se u obrascu navodi samo broj narudžbe internet karte.
Prijevoznik je dužan u roku od 30 dana od primitka pisanog prigovora izvijestiti putnika da su navodi iz istog utemeljeni, odbijeni ili se još uvijek obrađuju.
Prijevoznik se obvezuje dati konačni odgovor putniku u roku ne duljem od 90 dana od primitka pisanog prigovora. Ukoliko prijevoznik to ne učini u navedenom roku od primitka pisanog prigovora, putnik može podnijeti prigovor Ministarstvu pomorstva prometa i infrastrukture.
Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog očitovanja prijevoznika neće javno istupati vezano za uslugu prijevoza koja je predmet prigovora.

Članak 25.
U roku od 5 dana od dana primitka odgovora na pisani prigovor iz prethodnog članka ovih Općih uvjeta, putnik može podnijeti pisanu reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača prijevoznika u čijem sastavu je i predstavnik Udruge za zaštitu potrošača.
Reklamacije zaprimljene nakon proteka roka iz prethodnog stavka ovog članka neće se uzimati u obradu.
Povjerenstvo je dužno pisano odgovoriti putniku na zaprimljenu reklamaciju u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.
Putnik se obvezuje da do dana primitka odgovora povjerenstva na podnesenu reklamaciju neće javno istupati vezano za predmet reklamacije.
U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom putnik može pokrenuti sudski postupak tek nakon što je iscrpio postupak rješavanja o prigovoru sukladno članku 24 i 25 ovih Općih uvjeta.
U slučaju spora između putnika i prijevoznika, stvarno i mjesno je nadležan sud prema sjedištu prijevoznika.

VI. OBVEZE PRIJEVOZNIKA

Članak 26.
Prijevoznik utvrđuje vozni red i cijenu prijevoza za sve relacije na pojedinoj liniji te ih objavljuje na odgovarajući način, putem interneta i na ovlaštenim prodajnim mjestima.
Prilikom određivanja prodajne cijene prijevoza prijevoznik može uzeti u obzir i komercijalnepovlastice za određene kategorije putnika koje kao takve odredi, pri čemu ne moraju na svim relacijama iste linije ili istim relacijama različitih linija biti dostupne sve komercijalne povlastice Prijevoznika.

Članak 27.
Prijevoznik će primiti na prijevoz i prevesti svaku osobu koja udovoljava uvjetima iz ovih općih uvjeta prijevoza.
Na prijevoz se neće primati:
– osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno
– osobe koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobe sa otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nesreći do najbliže zdravstvene stanice)
– djeca do 14 godina starosti, ako nisu u pratnji roditelja ili drugog zakonskog zastupnika ili uz njihovu suglasnost u pratnji druge osobe s time da suglasnost mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, diplomatske misije ili konzularnog ureda. Djeca starosti od 14 do 18 godina života primit će se na prijevoz na vlastitu odgovornost roditelja uz obvezno posjedovanje osobnog dokumenta
– osobe kojima je odjeća ili prtljaga u tolikoj mjeri onečišćena da postoji opasnost onečišćenja odjeće drugih putnika u vozilu ili vozila
– osobe pod utjecajem opojnih sredstava (alkohol, droga i sl.)
– osobe bez odgovarajuće odjeće (u kupaćim kostimima, bez dijelova odjeće i obuće, s pancericama i sl.)

Članak 28.
U slučaju otkazivanja polaska ili kašnjenja za više od 90 minuta u polasku sa autobusnog kolodvora u unutarnjem cestovnom prijevozu, u međunarodnom cestovnom prijevozu i prijevozu unutar EU sa predviđenom udaljenosti prijevoza do 250 km, putnik ima pravo odabira između:
– nastavka ili preusmjeravanja putovanja do odredišta bez dodatne naknade za prijevoz ili
– povratka u polazno mjesto uz povrat naknade za prijevoz u punom iznosu ili
– prekida putovanja uz povrat naknade za neobavljeni dio prijevoza.
Za štetu nastalu putniku zbog prekida, zakašnjenja ili ne izvršenja prijevoza, prijevoznik ne odgovara u slučajevima teških vremenskih uvjeta, prometnih zastoja te u slučajevima koji nisu posljedica namjere ili grube nepažnje prijevoznika.

Članak 29.
U unutarnjem cestovnom prijevozu, međunarodnom cestovnom prijevozu i prijevozu unutar EU sa predviđenom udaljenosti prijevoza od najmanje 250 km, putnik ima slijedeća prava:
– kod otkazivanja i kašnjenja u polasku sa autobusnog kolodvora za više od 120 minuta ili u slučaju prevelikog broja rezervacija, putnik ima pravo odabira između nastavka ili preusmjeravanja prijevoza do odredišta prvom slijedećom prigodom bez dodatne naknade za prijevoz ili povrata cijene vozne karte i prema potrebi, besplatnog povratka do prvog polaznog mjesta navedenog u ugovoru o prijevozu prvom slijedećom prigodom.
– Isto se ne primjenjuje na putnike koji imaju voznu kartu sa otvorenim datumom putovanja bez ovjerene vozne karte i rezervacije sa danom i satom povratka.
Svoj odabir putnik je dužan prijevozniku priopćiti na dokaziv način u roku od 60 minuta nakon nastanka okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka.
Povrat novca, putniku iz stavka 2 podstavka 1 ovog članka, izvršit će se u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva putnika, u gotovini, osim ako putnik ne prihvati drugi oblik naknade.
Isplata obuhvaća puni iznos cijene po kojoj je vozna karta kupljena, za dio ili dijelove puta koji nisu prijeđeni i za već prijeđene dijelove puta ako prijevoz više ne služi svrsi u pogledu putnikova plana prijevoza.
– kod otkazivanja i kašnjenja polaska sa autobusnog kolodvora više od 90 minuta kod prijevoza kojima je predviđeno trajanje više od 3 sata, putnik ima pravo na brzi obrok i osvježavajuće piće primjerene vremenu čekanja, uz uvjet da su isti raspoloživi na autobusnom kolodvoru ili ih je razumno moguće pribaviti te hotelsku sobu ili drugi smještaj ukoliko je potreban ostanak jedne ili više noći. Trošak smještaja ne može biti veći od 80,00 EUR po noćenju za najviše dva noćenja.
Prijevoznik nije u obvezi osigurati smještaj ukoliko je do otkazivanja ili kašnjenja došlo radi teških vremenskih uvjeta ili elementarne nepogode koje su ugrozile sigurno obavljanje prijevoza.
– U slučaju saobraćajne nesreće koja proistječe iz pružane usluge prijevoza po ovim općim uvjetima prijevoznik će putnicima iz st.1 ovog članka pružiti razumnu i razmjernu pomoć u pogledu neposrednih praktičnih potreba putnika nakon nesreće, uključivo prijevoz, smještaj, hranu, odjeću i pružanje prve pomoći. Ukupan trošak smještaja ne može biti veći od 80,00 EUR po putniku po noćenju za najviše dva noćenja.

VII. PRIJEVOZ PRTLJAGE

Članak 30.
Vozilima prijevoznika prevoze se ručna, putnička, nepraćena prtljaga kao i predmeti koji se ne smatraju ručnom, putničkom ili nepraćenom prtljagom pod uvjetima predviđenim ovim općim uvjetima.
Osobnim vozilima 8+1 u cestovnom prometu prevozi se isključivo ručna prtljaga.

Članak 31.
Ručna prtljaga su stvari koje se mogu unijeti u vozilo odnosno osobno vozilo iz članka 30.
st 2 ovih Općih uvjeta i smjestiti na za to određeno mjesto, a koje putnik čuva sam.
Pod ručnom prtljagom podrazumijevaju se u pravilu stvari manjih dimenzija, kao što su ručne torbe, mreže i slično, koje se mogu stavljati na policu iznad sjedala u autobusu ili ih putnici mogu držati kod sebe, ispod sjedišta, ali tako da ne smetaju drugim putnicima.
Za ručnu prtljagu iz stavka 2. ovog članka vozno osoblje ne naplaćuje uslugu prijevoza i ne odgovara za gubitak ili oštećenje iste.

Članak 32.
Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci i slično maksimalne težine cca 25 kg po komadu prtljage.
Usluga prijevoza putničke prtljage se naplaćuje.
Pod predmetima koji se ne smatraju putničkom prtljagom podrazumijevaju se predmeti koje putnik nosi sa sobom kao što su: sanduci, košare, vreće, omoti i slični predmeti koji se po svojim dimenzijama i težini mogu smjestiti u prostor za prijevoz prtljage (prtljažnik) i naplaćuju se prema važećem cjeniku za nepraćenu prtljagu.
Prijevoznik može na zahtjev putnika primiti na prijevoz najviše dva komada prtljage, a ako raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ujedno ne opterećuje vozilo i više.
Vozno osoblje kod primanja i smještaja prtljage dužno je putniku izdati odgovarajuću voznu kartu – prtljažnicu i račun za pruženu uslugu prijevoza prtljage koji je putnik dužan čuvati tijekom cijelog putovanja i predočiti na zahtjev kontrole.
Cjenik za prijevoz putničke i nepraćene prtljage te predmeta utvrđuje prijevoznik i istaknut je na internet stranicama prijevoznika.
Postojanje ugovora o prijevozu putničke prtljage ili predmeta ne može se dokazivati na drugi način osim prtljažnicom i računom za pruženu uslugu prijevoza prtljage.

Članak 33.
Putnik je prilikom predaje na prijevoz putničke prtljage dužan obavijestiti vozno osoblje o vrijednosti prtljage iznad iznosa od 2.500,00 kn, te voznom osoblju omogućiti uvid u prtljagu.
Dragocjenosti (nakit, umjetinine i sl), vrijednosne papire, telekomunikacijske i informatičke uređaje i opremu (prijenosna računala, mobilne uređaje, i dr.) ili druge skupocjene stvari i uređaje putnik je u obvezi imati u ručnoj prtljazi.
Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem putničke, nepraćene prtljage i predmeta do iznosa u visini do 2.500,00 kuna.
Prijevoznik ne odgovara za štetu iz prethodnog stavka ovog članka ako putnička prtljaga nije upakirana ili nije dostatno upakirana, te je zbog tih nedostataka po svojoj naravi izložena gubitku ili oštećenju.

Članak 34.
Putnik je dužan naknaditi štetu prijevozniku koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage.
Na prijevoz se kao prtljaga ne primaju opasne tvari, eksplozivni i lakozapaljivi predmeti, predmeti neugodna mirisa, stvari pokvarljivog sadržaja, stvari koje nagrizaju ili mogu povrijediti ili uprljati putnike, oštetiti autobus ili stvari ostalih putnika primljene na prijevoz, lako lomljive stvari, gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti, nakit ili umjetnine, telekomunikacijske i informatičke uređaje i opremu, svježu i smrznutu ribu i riblje prerađevine, školjke i mekušce, svježe i smrznuto meso i mesne prerađevine, mlijeko i mliječne prerađevine, biljke, duhan i duhanske proizvode i alkohol.

Članak 35.
Od životinja na prijevoz se mogu primiti isključivo specijalno dresirani psi vodiči slijepih osoba u pratnji slijepe osobe u svojstvu putnika.

Članak 36.
U skladu sa raspoloživim prostorom u prtljažniku vozila prijevoznik može uzeti na prijevoz nepraćenu prtljagu.
Nepraćena prtljaga su stvari koje ne prati putnik u vozilu, a koje prijevoznik preuzima na prijevoz uz izdavanje vozne karte – prtljažnice za nepraćenu prtljagu i isporučuje na ugovorenom odredištu naznačenom na prtljažnici.
Ugovorom o prijevozu nepraćene prtljage prijevoznik se obvezuje da će preuzetu prtljagu prevesti do ugovorenog odredišta i uručiti je primatelju ili po njemu opunomoćenoj osobi (uz predočenje punomoći od primatelja). Na prtljažnici za nepraćenu prtljagu se upisuje relacija i ime i prezime te adresa pošiljatelja i primatelja. Preuzimanje nepraćene prtljage na prijevoz vozno osoblje potvrđuje izdavanjem računa koji se uručuje pošiljatelju kada se vrši i naplata usluge, dok prilikom predaje prtljage primatelj svojim potpisom potvrđuje primitak pošiljke na primjerku prtljažnice koju posjeduje vozno osoblje.
Postojanje ugovora o prijevozu nepraćene prtljage može se dokazivati prtljažnicom ili računom za nepraćenu prtljagu.

Članak 37.
Pošiljatelj nepraćene prtljage je obvezan voznom osoblju dati informaciju o sadržaju ne praćene prtljage.
Prijevoznik ne odgovara za krivu informaciju u vezi sadržaja nepraćene prtljage.
Vozno osoblje ovlašteno je odbiti primitak prtljage u slučaju da putnik ili pošiljatelj odbija reći njezin sadržaj.

Članak 38.
Uz stvari navedene u članku 34. stavak 2 ovih Općih uvjeta, kao nepraćenu prtljagu neće se primati na prijevozi slijedeće pošiljke:
· svježa i smrznuta riba i riblje prerađevine, školjke i mekušci,
· svježe i smrznuto meso i mesne prerađevine,
· mlijeko i mliječne prerađevine,
· biljke
· alkohol
· duhan i duhanske proizvode

Prijevoznik u međunarodnom prijevozu i prijevozu unutar EU ne uzima na prijevoz nepraćenu prtljagu.

Članak 39.
Pošiljatelj je dužan dostaviti nepraćenu prtljagu najkasnije 15 minuta prije polaska vozila po voznom redu, u protivnom prijevoznik je nije dužan preuzeti.
Primatelj je dužan dočekati vozilo radi preuzimanja nepraćene prtljage.
Prijevoznik ne odgovara za nepraćenu prtljagu ako primatelj nije dočekao vozilo.

Članak 40.
Putnik je dužan prilikom izlaska iz vozila na odredištu prijevoza sa sobom ponijeti sve svoje stvari koje je imao sa sobom u vozilu te preuzeti i svoju putničku prtljagu.
Sve pronađene stvari nakon završetka prijevoza vozno osoblje predaje ovlaštenoj osobi prijevoznika ili trgovačkom društvu koje gospodari autobusnim kolodvorom.
Za stvari pronađene u vozilu nakon završetka prijevoza prijevoznik ne odgovara.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.
Vozila prijevoznika u kojima je ugrađen video nadzor na vidnom mjestu pri ulasku u vozilo kao i u samom vozilu imaju istaknutu oznaku da je vozilo pod video nadzorom.
Snimljeni podaci smatraju se povjerljivima.
Očitavanje snimljenih podataka moguće je po nalogu odgovorne osobe prijevoznika, na zahtjev MUP-a i/ili suda.
Dostava podataka trećim osobama, obavlja se isključivo temeljem pisanog zahtjeva tražitelja podataka u kojem zahtjevu se treba naznačiti svrha.

Članak 42.
Prijevoznik će kao poslovnu tajnu čuvati sve što je saznao o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima ili na zahtjev nadležnog tijela vlasti, nikome neće priopćiti osobne podatke putnika prikupljene u svrhu realizacije ugovora o prijevozu i/ili izdavanje dokumenata koji su osnova za ostvarivanje prava na komercijalne povlastice prijevoznika.
Ispravak, dopuna i brisanje osobnih podataka putnika vrši se na temelju pisanog zahtjeva putnika upućenog na adresu Autotrans d.d., p.p. 288, 51000 Rijeka, Službenik za zaštitu osobnih podataka ili na e-mail adresu putem Kontakt obrasca na internet stranici prijevoznika (vrsta upita: Zaštita osobnih podataka).

Članak 43.
Sve sporove nastale između putnika za vrijeme vožnje riješava vozno osoblje, dok eventualne sporove između putnika i voznog osoblja rješava ovlaštena osoba prijevoznika.

Članak 44.
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a putnicima su dostupni na internet stranici prijevoznika www.autotrans.hr. i svim prodajnim mjestima na kojima se prodaju vozne karte prijevoznika.
Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti prijevoza od dana
10 ožujka 2015. godine.

Članak 45.
Internet prodaja voznih karata regulirana je Općim uvjetima internet prodaje voznih karata.

Članak 46.
Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete prijevoza u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU.

AUTOTRANS d.d.
Prokurist
Vedran Tomičić dipl.oec.

Prokurist
Domagoj Crnčić oec.

Send us a Message

Send us a message using our form and we’ll get back to you with an answer shortly.